Stadgarna

 

StadgarStadgarna

"Föreningen "Gamla Giffare"

§ 1 Gamla Giffare är en kamratförening, vars ändamål är att vidmakthålla och stärka kamratskapen och Giff-känslan medlemmarna emellan.
Föreningen skall vidare i mån av förmåga och då behov därav kan föreligga, vara ett stöd och en hjälp åt Bollnäs Gif:s ungdomsverksamhet.

§ 2 Till medlemmar i föreningen kunna väljas gamla Giffare, som stöder arbetet för klubben. Ny medlem inväljes på styrelsens förslag eller på förslag från övriga föreningsmedlemmar.
Medlem som på något sätt skadar föreningens anseende eller som underlåter att erlägga årsavgift under två år, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 3 Medlemsavgiften för varje nytt verksamhetsår fastställes på årsmötet.

§ 4 Föreningens Angelägenheter handhaves av en styrelse på fem (5) personer, ordförande, sekreterare och kassör samt två övriga styrelseledamöter.
Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter på två år som går om lott.
Arkivarie väljs på ett år, likaså två revisorer soch en revisorsuppleant.
Valberedning på två (2) personer väljs också på ett år.

Styrelseledamöter har ett gemensamt ansvar för föreningens medel och förvaltning.
Styrelsen är skyldig att föra protokoll över alla styrelse- och årsmöten. Kassören skall verkställa bokslut och överlämna räkenskaperna till revisorerna senast två veckor före årsmötet.

§ 5 Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
Verksamhetsåret är 1/1 – 31/12.
Utom årsmötet bör ytterligare minst ett allmänt möte hållas varje år och då utlysas minst 14 dagar före.

§ 6 Ändring av stadgar kan endast ske på årsmöte och beslut därom skall fattas med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av närvarande medlemmar.

§ 7 Föreningens upplösning kan ske först sedan två på varandra följande möten fattat beslut om saken med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av närvarande medlemmar.

Vad är det för värld vi lever i? Expressen beskriver terroristen som "Sverigekopplad" men Magnus Ranstorp beskriv honom som "svensk".